Astudiaeth achos: Y Brifysgol Agored a Phartneriaeth

 Bu Sally ar gwrs blasu byr o'r enw "Pathways to Progression". Nod y cwrs hwn oedd meithrin hyder dysgwyr a rhoi gwybodaeth iddynt a'u cyfeirio at ddysgu pellach a gwahanol yrfaoedd.  Cyllidwyd y project cychwynnol gan Bartneriaeth Ymgeisio’n Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru.

 O'r cwrs cymunedol cyntaf hwn aeth Sally ymlaen wedyn i gwrs Agoriadau'r Brifysgol Agored, "Making Sense of the Arts", ac yna ymlaen i Glyndwr o'r fan honno. Mae hon yn enghraifft wych o'r ffordd y gall prifysgolion gydweithio i gefnogi myfyrwyr i symud ymlaen.

Yn ddiweddar cysylltodd Sally â'i chyn-diwtor o'r Brifysgol Agored drwy lythyr gan ddweud:

 "Rhoddodd y Brifysgol Agored hyder i mi wneud cais am gwrs israddedig (mewn llenyddiaeth Saesneg yn Glyndwr) a hynny fel myfyriwr hyn gydag iselder ar ôl geni a dim syniad beth i'w wneud nesaf, ac eithrio rhyw ymdeimlad bod angen i mi wneud rhywbeth!

Roeddwn yn meddwl yr hoffech wybod beth mae eich cymorth wedi ei olygu i mi.

 Yn fyr, ers i mi fod ar eich cwrs rwyf wedi ennill y cymwysterau a ganlyn - gradd gyntaf BA anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Glyndwr (2011-2014), TAR, Prifysgol Glyndwr (2014-2015), MA mewn Ffuglen Fodern a Chyfoes, Prifysgol Caer (2015-2016) Teilyngdod, PhD ym Mhrifysgol Caer, sef astudiaeth ar Patricia Highsmith a Ffuglen Americannaidd yr 20fed Ganrif (Chwefror 2017 - Presennol)."

 Diolch yn fawr i chi.

 Dymuniadau gorau, oddi wrth gyn ddisgybl.

 

 
Sally Jones.

 
 

 

 

 

Mynediad at Addysg Uwch, Prosiect Gogledd a Chanolbarth Cymru

Cambria

Gwella canlyniadau addysgol a chyfleoedd cyflogaeth Plant sy'n Derbyn Gofal ac Unigolion sy'n Gadael Gofal

Diwrnod Cenedlaethol Menywod ym Maes Peirianneg

Piblinell Partneriaeth STEM