Sgiliau Bywyd 

 


Bûm yn gweithio gydag Ysgol Uwchradd John Summers yn Shotton. Roedd gennym 6 cyfranogwr, 3 geneth a 3 bachgen. Rhaglen 8 wythnos oedd hon gyda'r nod o roi cefnogaeth, cyngor ac arweiniad un-i-un er mwyn mynd i'r afael â materion yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles, dewisiadau gyrfa, cyllidebu a rheoli arian, coginio a DIY. Roedd y project hwn yn annog y bobl ifanc i weithio gyda'i gilydd mewn grwp a chael amser y tu allan i'r ysgol i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol trwy weithgareddau wedi eu cynllunio. Bu'r sgiliau bywyd yn ysbrydoli'r myfyrwyr trwy brofiadau dysgu cadarnhaol yn y dosbarth ac yn yr awyr agored.

Hyd

8 wythnos x 1 diwrnod (6 awr) 48 awr o ymwneud fesul cyfranogiad - cyfanswm o 288 awr

Cysylltiadau â'r cwricwlwm

Mathemateg, Saesneg a Daearyddiaeth

Gweithgareddau

  • Lasagne - siopa a chyllidebu, coginio yn yr awyr agored - BBQ
  • DIY ac iechyd a diogelwch yn y cartref: Gwaith coed - planhigion, uwchgylchu - cadeiriau
  • Rhagolygon – cyflogaeth, addysg a hyfforddiant:  Ymweliad â chwmni (Refurbs) taith o amgylch y cwmni, sgwrs gyda chyflogwr, cwestiynau ac ateb rhwng disgyblion a chyflogwr, ysgrifennu CV, templed llythyrau eglurhaol a swydd
  • Ymwneud â’r gymuned a gweithgareddau: 1) Castell Dinas Brân  2) Moel Famau  3) Seiclo
  • Rheolaeth ariannol: Cyllidebu i siopa er mwyn gwneud lasagne
  • Achrediad: Lefel 2 Cymorth Cyntaf

 

 

 

 

 

 

 


Sylwadau gan athrawon:

 

 

Roedd y project yn cynnig pecyn o weithgareddau wedi eu cynllunio i ddiwallu anghenion penodol y bobl ifanc.  Roedd yn cynnig cyfleoedd dysgu anffurfiol a oedd yn ymestyn gorwelion pobl ifanc ac yn herio eu meddwl, ac yn eu galluogi i osgoi ymddieithrio rhag addysg.

Rhoddwyd pwyslais arbennig ar ddisgyblion sy'n wynebu rhwystrau i addysg. Cynigiwyd cefnogaeth i'r bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig, gan eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.

Roedd y rhaglen yn annog y bobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb am eu bywydau ac am eu cymuned.  Datblygwyd sgiliau ehangach, yn sgiliau adeiladu tîm a chyfathrebu, gan arwain at well cymhelliant a mwy o hyder, hunan-barch a gwydnwch.

Roedd y project yn codi dyheadau ac yn annog canlyniadau cadarnhaol gyda'r bobl ifanc fregus hyn.  Bu iddynt ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn annibynnol yn y cyfnod pontio i fyd oedolion.

 

Yvonne K Davies

Swyddog Datblygu Pobl Ifanc

 

 

 

Sylwadau gan ddisgyblion:

 

‘Rwy'n teimlo'n fwy hyderus’

 

‘Mae Sgiliau Bywyd wedi effeithio ar fy mywyd yn fawr a hoffwn ei wneud eto am gyfnod hirach oherwydd fy mod wedi cyfarfod â llawer o bobl wych

 

‘Roedd yn wych; Fe wnes i fwynhau popeth a wnaethom’