AMETHYST     
Ydych chi yn, neu ydych chi wedi, profi pethau sy’n ymwneud ag iselder, hunan-niweidio, hyder isel neu hunan-barch isel? Mae’r Prosiect Amethyst yn gweithio gyda pobl ifanc sy’n profi’r pethau hyn. Mae ein rhaglenni deg wythnos yn darparu gofod diogel, cefnogol, anfeirniadol lle gallwch archwilio rhai o’r anawsterau sydd wedi dod i’ch rhan trwy theatr, gemau ac ymarferion.

Ry’n ni’n ystyried materion difrifol ond fydd dim rhaid i chi siarad am ddim os nad y’ch chi eisiau a gallwch ddisgwyl digon o hiwmor a chwerthin. Mae ein prosiect peilot y gwanwyn-haf hwn wedi bod yn llwyddiant mawr, gan weithio gyda pobl ifanc o 6 ysgol lleol. Mae’r rhai a gymerodd ran wedi dweud bod hwn yn gyfle gwych iddyn nhw gwrdd â phobl ifanc eraill y gallan nhw uniaethu â nhw, derbyn cefnogaeth, teimlo bod clust i wrando a chynyddu hyder.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn sesiynau yn y dyfodol, cysylltwch â Deri deri@smallworld.org.uk 01239 615952

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Cymorth i oedolion ymgymryd ag addysg uwch

Mae'r tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yn gweithio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru i roi cymorth i oedolion ymgymryd ag addysg uwch. Mae'r Prosiect Mynediad Ymgyrraedd yn Ehangach yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr sy'n oedolion ac sy'n byw yn yr ardaloedd sydd blaenoriaeth astudio un o gyrsiau Mynediad y Brifysgol Agored "Pobl, gwaith a chymdeithas". Yn dilyn hyn, gall dysgwyr gael y cyfle i barhau 'u hastudiaethau. Gallant barhau 'u hastudiaethau gyda'r Brifysgol Agored neu gwarentir cyfweliad iddynt i astudio ymhellach gydag un o'r prifysgolion eraill yng Nghymru.

 

Penodir tiwtor i fyfyrwyr a chânt gefnogaeth ychwanegol drwy sesiynau gweminar ar-lein a grwp prosiect ar Facebook. Yn ystod eu cwrs Mynediad, byddant yn derbyn gwybodaeth ynglyn â'u hopsiynau i barhau, ac yn cael eu hannog i gysylltu â'r gwahanol Brifysgolion ac ymweld â nhw.

Treialwyd y prosiect i ddechrau gan Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn Hydref 2015. Ers hynny fe'i datblygwyd fel menter dros Gymru gyfan. Mae partneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach yn noddi llefydd y myfyrwyr ac mae'r holl Brifysgolion yn bartneriaid, gan gynnig llwybrau datblygu i ddysgwyr.

Mae pum deg pump o fyfyrwyr wedi cael eu noddi ar y prosiect hyd yn hyn (Awst 2017) ac rydym yn dechrau gweld datblygiad hyd at lefel gradd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Wales-partnerships@open.ac.uk

   http://www.open.ac.uk/wales/cy/astudio/cyrsiau-chymwysterau/eich-cefnogi-wrth-gamu-i-fyd-addysg-uwch

Prosiect Hyrwyddwyr OpenLearn

Dechreuodd Hyrwyddwyr OpenLearn fel prosiect a noddwyd gan Ymgyrraedd yn Ehangach yng ngogledd a chanolbarth Cymru yn 2012 ac mae bellach wedi'i gynnwys yng nghraidd gwaith ehangu mynediad y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Mae Hyrwyddwyr OpenLearn yn cyflwyno adnoddau a chyrsiau dysgu ar-lein am ddim y Brifysgol Agored ar lwyfannau megis 'OpenLearn' ac 'OpenLearn Cymru' i gymunedau ledled Cymru.

Mae'r prosiect yn defnyddio dull gweithredu 'hyfforddi'r hyfforddwyr' gan weithio â'r gymuned ac ymarferwyr dysgu. Mae'n cynnal hyfforddiant a gweithdai, sesiynau seminar a gweminarau er mwyn cyrraedd pobl ledled Cymru.

Unwaith iddynt gael eu hyfforddi, caiff Hyrwyddwyr OpenLearn gymorth parhaus drwy Rwydwaith yr Hyrwyddwyr gan helpu dysgwyr i gael mynediad at yr adnoddau hyn yn eu cymunedau lleol.


Mae'r cyrsiau a'r adnoddau am ddim yn gyfrwng i feithrin hyder a datblygu sgiliau dysgwyr ac yn aml iawn maent yn datblygu i ddysgu ffurfiol. 

Ar hyn o bryd mae 215 o Hyrwyddwyr OpenLearn ledled Cymru, fel arfer mae Hyrwyddwyr yn un o'r canlynol;

Am ragor o wybodaeth am y gwaith hwn cysylltwch â:

Wales-partnerships@open.ac.uk

http://bit.ly/Hyrwyddwyr

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meddwyl yn Feirnadol NPTC Drenewydd

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Project Yn ôl at Natur

Cymerodd aelodau o Gymdeithas Gofal Ceredigion ran yn y Project Back to Nature yn ddiweddar - gan ennill sgiliau gwaith tîm a sgiliau ymarferol yn Corner Wood ger Llechryd. Mae sawl un ohonynt yn gobeithio astudio gwaith coed yn y coleg addysg bellach, Coleg Ceredigion, ym mis Medi 2016..