Cynradd

 

Project Byd Gwaith:

Nod

Nod y Project Byd Gwaith oedd

Disgrifiad

Mae'r Project Byd Gwaith yn gweithio mewn ardal Cymunedau'n Gyntaf ac yn meithrin cysylltiadau rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd ac â'r sector addysg bellach ac uwch yn lleol.
Roedd y sesiynau'r project yn cynnwys:

Roedd ymwneud gan rieni/gofalwyr yn cael ei gynnwys o fewn y project drwy 'waith cartref' a chymryd rhan yn ystod sesiynau.  

 

 

http://g2gcommunities.org/news/bee-station-business-centre/

 

Sgiliau Afon

Addysgu a chodi ymwybyddiaeth o STEM mewn amgylchedd afon.

 

Buom yn gweithio gyda 3 ysgol yn sir Wrecsam i gyflwyno Sgiliau Afon, sef rhaglen 6 wythnos arloesol wedi ei anelu at gyfnod pontio CA2, gyda chysylltiadau trawsgwricwlaidd amrywiol a strategaethau addysgu modern i ddatblygu dealltwriaeth o amgylchedd yr afon, sgiliau STEM ac ADCDF. Roedd y rhaglen gynhwysol hon yn herio pob plentyn i weithio ar y cyd ag eraill, i feddwl yn feirniadol ac i feithrin hyder yn eu chwilfrydedd eu hunain. Datblygwyd y rhaglen gydag amcanion clir i godi ymwybyddiaeth o brosesau afon, i ennyn diddordeb mewn pynciau STEM ac i archwilio bywyd gwyllt brodorol, mae Sgiliau Afon

hefyd yn hyrwyddo diogelwch dwr tra'n ysbrydoli disgyblion trwy brofiadau dysgu cadarnhaol yn y dosbarth ac yn yr awyr agored. Adeiladodd y disgyblion ar sylfaen wyddoniaeth a daearyddiaeth a chael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu STEM trwy dasgau grwp, arbrofion, tasgau ymarferol a theithiau maes, gan arwain at gynllun gwaith llawn gallai'r disgyblion ymfalchïo ynddo.

Hyd

Cymerodd bob ysgol ran mewn sesiwn 2 awr o hyd pob wythnos dros gyfnod o 6 wythnos, gan gynnwys taith maes i afon leol ar gyfer samplu cicio a chasglu data afon ffisegol.

Cysylltiadau â'r cwricwlwm

Gwyddoniaeth (Bioleg, Ffiseg, Cemeg), Daearyddiaeth, Mathemateg, Saesneg, ADCDF, Cymraeg

Gweithgareddau

 • Cylchred dwr a sut caiff afonydd eu ffurfio.
 • Erydiad, cludiant a dyddodiad.
 • Diogelwch dwr a pharatoi asesiadau risg.
 • Dal ac adnabod bywyd gwyllt.
 • Defnyddio a deall allwedd ganghennog.
 • Dosbarthiad anifeiliaid a'r mynegai biotig .
 • Mesur a chofnodi newidynnau mewn amgylchedd afon .
 • Dadansoddi data a'i gyflwyno mewn graffiau/tablau/siartiau addas.
 • Gwerthuso data dosbarth.
 • Cymhwyso gwybodaeth i gadwyni bwyd a chynefinoedd.
 • Llygredd, rheoli gwastraff a llifogydd.
 • Cyflwyniadau a thystysgrifau.
 • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd afonydd fel adnodd naturiol.
 • Addysgu a hysbysu'r ddealltwriaeth o afonydd, eu dalgylchoedd a'u fflora a ffawna

 

Dyfyniadau o sylwadau gan athrawon:

 

 

 

 

Sylwadau gan ddisgyblion:

 

‘Roeddwn i'n hoffi defnyddio fy rhifau i wneud graff da iawn’.

 

Fe wnes i fwynhau mynd o'r ysgol gan ein bod wedi mynd i'r afon a dysgu cymaint. Roeddwn i'n hoffi ein harbrofion, roedd yn llawer gwell na darllen am fywyd yr afon mewn llyfr’.

 

‘Roeddwn i'n hoffi'r project afon yn fawr iawn a buaswn wrth fy modd yn cael ei wneud eto’.

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Y mestyn Allan - Celtiaid  

Dysgu am hanes Prydain a gwneud iddo ddod yn fyw

Gwnaethom gydweithio â 14 o ysgolion yn siroedd Conwy a Gwynedd i gyflwyno project Crefftau a Diwylliant y Celtiaid  sy’n gysylltiedig â CA2 y cwricwlwm cenedlaethol. Roedd y rhaglen undydd hon yn annog plant i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau ymarferol i gael gwir deimlad o fywyd bob dydd y Celtiaid ac o'u treftadaeth Gymraeg eu hunain. Cyflwynwyd y rhaglen gynhwysol hon trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg gyda phob disgybl yn cael eu herio i ystyried y gwahaniaeth rhwng bywyd modern a bywyd ein cyndeidiau hynafol. Cynlluniwyd y diwrnod gydag amcanion clir i gynnwys agweddau ar Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Lluniwyd y diwrnod o gwmpas y chwedl Geltaidd am Culhwch ac Olwen lle'r oedd y disgyblion wedi eu gwisgo mewn gwisgoedd Celtaidd llawn, paent rhyfel a gwallt pigog, gydag ymweliad gan Gelt yn gofyn iddynt ei helpu i chwilio am arweinydd y llwyth oedd wedi bod ar goll ers amser hir. Roedd y gweithgareddau'n cynnwys chwedlau o'r Mabinogi, gwneud potiau bach clai, dylunio tarianau, gwehyddu ar ffrâm wau, taflu gwaywffyn a chyfeiriannu gan ddefnyddio gwyddor ogam y Celtiaid. 

 

Hyd - Bu pob ysgol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau am ddiwrnod llawn dan do ac yn yr awyr agored. 9:45-3pm

Cysylltiadau â'r Cwricwlwm - Hanes, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Llythrennedd, Celf a Dylunio, Daearyddiaeth

Gweithgareddau - ADDYSG DATBLYGU CYNALIADWY A DINASYDDIAETH FYD-EANG (ESDGC)

 • Gwisgo i fyny fel Celtiaid gan ddefnyddio tiwnigau a siolau.
 • Defnyddio paent wyneb a gel gwallt i edrych fel Celtiaid ffyrnig.
 • Edrych ar arteffactau Celtaidd a chael y cyfle i afael ynddynt a dysgu am sut y cawsant eu gwneud a'u defnyddio.
 • Dylunio tarian gan ddefnyddio gwaith celf Geltaidd i'w hysbrydoli yn cynnwys llinellau cymesur.
 • Defnyddio troell llaw i droi gwlân defaid yn edafedd yn barod i'w gwehyddu.
 • Gwneud defnydd newydd ar fframiau gwau pren yn barod i gael ei wnïo'n ddillad.
 • Gwneud potiau bach traddodiadol o glai sy'n sychu yn yr aer i gadw pethau pwysig a drysorir.
 • Archwilio llythrennau a ddefnyddir yn yr wyddor ogam ar lwybr sy’n arwain at hyfforddi ar gyfer brwydr.
 • Hyfforddi rhyfelwyr - cystadleuaeth taflu gwaywffyn gan ddefnyddio ffyn hir i ymarfer taro'r targed.
 

'Fy hoff beth oedd gwneud y pot bach, a byddaf yn cadw fy ngemwaith ynddo yn union fel roedd y Celtiaid yn ei wneud'

Sylwadau gan ddisgyblion:

 'Dyma'r diwrnod gorau erioed, plîs ga'i aros fel Celt?'

 

'Wnes i wir fwynhau gwisgo i fyny fel Celt, yn arbennig y paent wyneb'

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Bright Sparks

Gyda Scottsh Power

  

Fideo

https://youtu.be/sBmJd1bggZw

Mae'r rhaglen Bright Sparks, ar y cyd â Theatr Clwyd, yn defnyddio'r celfyddydau perfformio i godi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion, rhieni, gofalwyr ac athrawon am bwysigrwydd STEM ac  yn tynnu sylw at y sgiliau a'r cyfleoedd am gyflogaeth leol sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. 

 

  Ysgol Maes Y Mynedd

      Ysgol Sandycroft

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ysgol Yr Hendre & Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt

Ysgol a chymuned yn dod at ei gilydd i greu gardd randiroedd!

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

YsgolBryn Gwalia yn AirBus

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codi’r To

-Defnyddio cerddoriaeth i fagu hyder, gwaith tîm, balchder a dyheadau

https://www.youtube.com/watch?v=0tsgXJMZ3qk