Cynradd

http://g2gcommunities.org/news/bee-station-business-centre/

 

Sgiliau Afon

Addysgu a chodi ymwybyddiaeth o STEM mewn amgylchedd afon.

 

Buom yn gweithio gyda 3 ysgol yn sir Wrecsam i gyflwyno Sgiliau Afon, sef rhaglen 6 wythnos arloesol wedi ei anelu at gyfnod pontio CA2, gyda chysylltiadau trawsgwricwlaidd amrywiol a strategaethau addysgu modern i ddatblygu dealltwriaeth o amgylchedd yr afon, sgiliau STEM ac ADCDF. Roedd y rhaglen gynhwysol hon yn herio pob plentyn i weithio ar y cyd ag eraill, i feddwl yn feirniadol ac i feithrin hyder yn eu chwilfrydedd eu hunain. Datblygwyd y rhaglen gydag amcanion clir i godi ymwybyddiaeth o brosesau afon, i ennyn diddordeb mewn pynciau STEM ac i archwilio bywyd gwyllt brodorol, mae Sgiliau Afon

hefyd yn hyrwyddo diogelwch dwr tra'n ysbrydoli disgyblion trwy brofiadau dysgu cadarnhaol yn y dosbarth ac yn yr awyr agored. Adeiladodd y disgyblion ar sylfaen wyddoniaeth a daearyddiaeth a chael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu STEM trwy dasgau grwp, arbrofion, tasgau ymarferol a theithiau maes, gan arwain at gynllun gwaith llawn gallai'r disgyblion ymfalchïo ynddo.

Hyd

Cymerodd bob ysgol ran mewn sesiwn 2 awr o hyd pob wythnos dros gyfnod o 6 wythnos, gan gynnwys taith maes i afon leol ar gyfer samplu cicio a chasglu data afon ffisegol.

Cysylltiadau â'r cwricwlwm

Gwyddoniaeth (Bioleg, Ffiseg, Cemeg), Daearyddiaeth, Mathemateg, Saesneg, ADCDF, Cymraeg

Gweithgareddau

 • Cylchred dwr a sut caiff afonydd eu ffurfio.
 • Erydiad, cludiant a dyddodiad.
 • Diogelwch dwr a pharatoi asesiadau risg.
 • Dal ac adnabod bywyd gwyllt.
 • Defnyddio a deall allwedd ganghennog.
 • Dosbarthiad anifeiliaid a'r mynegai biotig .
 • Mesur a chofnodi newidynnau mewn amgylchedd afon .
 • Dadansoddi data a'i gyflwyno mewn graffiau/tablau/siartiau addas.
 • Gwerthuso data dosbarth.
 • Cymhwyso gwybodaeth i gadwyni bwyd a chynefinoedd.
 • Llygredd, rheoli gwastraff a llifogydd.
 • Cyflwyniadau a thystysgrifau.
 • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd afonydd fel adnodd naturiol.
 • Addysgu a hysbysu'r ddealltwriaeth o afonydd, eu dalgylchoedd a'u fflora a ffawna

 

Dyfyniadau o sylwadau gan athrawon:

 

 

 

 

Sylwadau gan ddisgyblion:

 

‘Roeddwn i'n hoffi defnyddio fy rhifau i wneud graff da iawn’.

 

Fe wnes i fwynhau mynd o'r ysgol gan ein bod wedi mynd i'r afon a dysgu cymaint. Roeddwn i'n hoffi ein harbrofion, roedd yn llawer gwell na darllen am fywyd yr afon mewn llyfr’.

 

‘Roeddwn i'n hoffi'r project afon yn fawr iawn a buaswn wrth fy modd yn cael ei wneud eto’.

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Y mestyn Allan - Celtiaid  

Dysgu am hanes Prydain a gwneud iddo ddod yn fyw

Gwnaethom gydweithio â 14 o ysgolion yn siroedd Conwy a Gwynedd i gyflwyno project Crefftau a Diwylliant y Celtiaid  sy’n gysylltiedig â CA2 y cwricwlwm cenedlaethol. Roedd y rhaglen undydd hon yn annog plant i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau ymarferol i gael gwir deimlad o fywyd bob dydd y Celtiaid ac o'u treftadaeth Gymraeg eu hunain. Cyflwynwyd y rhaglen gynhwysol hon trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg gyda phob disgybl yn cael eu herio i ystyried y gwahaniaeth rhwng bywyd modern a bywyd ein cyndeidiau hynafol. Cynlluniwyd y diwrnod gydag amcanion clir i gynnwys agweddau ar Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Lluniwyd y diwrnod o gwmpas y chwedl Geltaidd am Culhwch ac Olwen lle'r oedd y disgyblion wedi eu gwisgo mewn gwisgoedd Celtaidd llawn, paent rhyfel a gwallt pigog, gydag ymweliad gan Gelt yn gofyn iddynt ei helpu i chwilio am arweinydd y llwyth oedd wedi bod ar goll ers amser hir. Roedd y gweithgareddau'n cynnwys chwedlau o'r Mabinogi, gwneud potiau bach clai, dylunio tarianau, gwehyddu ar ffrâm wau, taflu gwaywffyn a chyfeiriannu gan ddefnyddio gwyddor ogam y Celtiaid. 

 

Hyd - Bu pob ysgol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau am ddiwrnod llawn dan do ac yn yr awyr agored. 9:45-3pm

Cysylltiadau â'r Cwricwlwm - Hanes, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Llythrennedd, Celf a Dylunio, Daearyddiaeth

Gweithgareddau - ADDYSG DATBLYGU CYNALIADWY A DINASYDDIAETH FYD-EANG (ESDGC)

 • Gwisgo i fyny fel Celtiaid gan ddefnyddio tiwnigau a siolau.
 • Defnyddio paent wyneb a gel gwallt i edrych fel Celtiaid ffyrnig.
 • Edrych ar arteffactau Celtaidd a chael y cyfle i afael ynddynt a dysgu am sut y cawsant eu gwneud a'u defnyddio.
 • Dylunio tarian gan ddefnyddio gwaith celf Geltaidd i'w hysbrydoli yn cynnwys llinellau cymesur.
 • Defnyddio troell llaw i droi gwlân defaid yn edafedd yn barod i'w gwehyddu.
 • Gwneud defnydd newydd ar fframiau gwau pren yn barod i gael ei wnïo'n ddillad.
 • Gwneud potiau bach traddodiadol o glai sy'n sychu yn yr aer i gadw pethau pwysig a drysorir.
 • Archwilio llythrennau a ddefnyddir yn yr wyddor ogam ar lwybr sy’n arwain at hyfforddi ar gyfer brwydr.
 • Hyfforddi rhyfelwyr - cystadleuaeth taflu gwaywffyn gan ddefnyddio ffyn hir i ymarfer taro'r targed.
 

'Fy hoff beth oedd gwneud y pot bach, a byddaf yn cadw fy ngemwaith ynddo yn union fel roedd y Celtiaid yn ei wneud'

Sylwadau gan ddisgyblion:

 'Dyma'r diwrnod gorau erioed, plîs ga'i aros fel Celt?'

 

'Wnes i wir fwynhau gwisgo i fyny fel Celt, yn arbennig y paent wyneb'

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Bright Sparks

Fideo

https://youtu.be/sBmJd1bggZw

Mae'r rhaglen Bright Sparks, ar y cyd â Theatr Clwyd, yn defnyddio'r celfyddydau perfformio i godi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion, rhieni, gofalwyr ac athrawon am bwysigrwydd STEM ac  yn tynnu sylw at y sgiliau a'r cyfleoedd am gyflogaeth leol sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. 

 

  Ysgol Maes Y Mynedd

      Ysgol Sandycroft

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ysgol Yr Hendre & Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt

Ysgol a chymuned yn dod at ei gilydd i greu gardd randiroedd!

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

YsgolBryn Gwalia yn AirBus

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codi’r To

-Defnyddio cerddoriaeth i fagu hyder, gwaith tîm, balchder a dyheadau