Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Amdanom ni

“Project Rhaglen Ymestyn yn Ehangach wedi ei ariannu gan HEFCW”

Mae Ymestyn yn Ehangach yn ceisio cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn Addysg Uwch o blith grwpiau a chymunedau a oedd wedi'u tangynrychioli o'r blaen yng Nghymru (yn arbennig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf).  Rydym yn gwneud hyn trwy ddatblygu rhaglen o weithgareddau i gynyddu dyheadau, creu cyfleoedd astudio newydd a datblygu llwybrau dysgu creadigol ac arloesol.

Mae'r Rhaglen Ymestyn yn Ehangach yn strategaeth Cymru gyfan CCAUC, a sefydlwyd fel menter yn 2002, er mwyn ehangu cyfranogiad a mynediad i Addysg Uwch, ac i gefnogi cynhwysiant cymdeithasol ac i gynyddu medrusrwydd.  Ein nod yw cynyddu cyfranogiad mewn addysg uwch gan grwpiau a chymunedau yng Nghymru (yn arbennig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf), lle mae'r nifer sy'n cymryd rhan yn isel, drwy greu ystod eang o gyfleoedd i astudio a llwybrau dysgu at addysg uwch.  

Mae aelodau'r bartneriaeth ym Mhartneriaeth Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach yn cynnwys:

 • Prifysgolion
 • Colegau Addysg Bellach
 • Y Brifysgol Agored
 • Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Grwpiau Cymunedol
 • Darparwyr gwasanaeth eraill ac ysgolion 

Mae gweithgareddau a phrosiectau wedi eu cynllunio i annog:

 • cyfranogiad ar lefel Addysg Uwch i grwpiau mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd cwintel isaf y rhanbarth
 • ymwneud dysgwyr gyda nodweddion gwarchodedig (fel y cânt eu diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010)
 • gweithgareddau sy'n cynnwys ffoaduriaid ac ymofynyddion noddfa
 • dulliau o godi dyheadau addysgol a galwedigaethol plant a rhieni, gofalwyr, teuluoedd a
 • gweithgareddau codi dyheadau pobl ifanc ac oedolion nad ydynt yn barod i drawsnewid i Addysg Uwch
 • cyfranogiad yn nysg y gweithle a'r gweithlu, cyflogadwyedd a sgiliau (yn cynnwys dysg alwedigaethol a chyfleoedd yn canolbwyntio ar sgiliau, datblygiadau Gradd Sylfaen, Addysg Uwch mewn Addysg Bellach, a chyfnodau dysgu byr).
 • cyfleoedd dilyniant ar gyfer dysgwyr sydd am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
 • cydweithio gydag Addysg Bellach a rhanddeiliaid eraill i wella llwybrau dilyniant o Addysg Bellach i Addysg Uwch a gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar faterion yn ymwneud ag Addysg Uwch.
 • gweithgareddau sy'n cefnogi addysg a sgiliau plant sy'n cael eu gwarchod, rhai sy'n gadael gofal a'r rhai sy'n gofalu amdanynt
 • gweithgareddau sy'n annog dilyniant i bynciau blaenoriaeth STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg)
gweithgareddau sy'n gweithio tuag at ac yn hyrwyddo'r Sgiliau, STEM, ac agenda ymrwymiad cyflogwyr

 

Site footer