Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion

Da iawn #tîmBrightSparks ar y llwyddiant neithiwr yng ngwobrau #SPFoundation yn Glasgow. @ClwydTweets @HEFCW @EM_WABangor #STEM #Aspirations

Image may contain: one or more people  No automatic alt text available.

Disgyblion yn frwdfrydig!

http://www.deeside.com/bright-sparks-fires-up-enthusiasm-in-stem-for-deeside-primary-school-children/

 

Positive Pathways Powys

http://www.powys.gov.uk/en/communications/view-council-news/news-article/article/5308-closing-date-fast-approaching

 Positive Pathways Powys

 

Ymestyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor 

Mae cynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi ymestyn y Gwobrau sy’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr sy’n cymryd rhan, o un i dair gwobr. Dan y cynllun, mae myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol.

Ben Minchell, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol a enillodd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn eleni. Dyfarnwyd y wobr iddo er mwyn cydnabod ei waith rhagorol gyda myfyrwyr newydd, gan gynnwys cefnogi pobl drwy anawsterau personol a’u cyfeirio at y mannau priodol ar gyfer derbyn cymorth.

Mae Ben, sydd yn dod o Goudhurst, ger Tunbridge Wells, ar fin cwblhau gradd mewn Sŵoleg. Roedd wedi ei synnu ei fod wedi ennill, er ei fod wedi treulio oriau maith yn cefnogi myfyrwyr newydd.

Meddai Ben:

“Roeddwn yn meddwl y byddai bod yn Arweinydd Cyfoed yn brofiad da. Rwy’n hoffi cwrdd â phobl a chynorthwyo pobl. Mwynheais ddod i nabod myfyrwyr newydd ac rwyf yn dal i fod yn ffrindiau gyda’r holl fyfyrwyr oedd dan fy ngofal. Efallai mai’r her fwyaf oedd delio â’r prysurdeb; ni threuliais fwy nag awr gartref bob dydd. Fodd bynnag, dysgais lawer am reoli amser ac am ba mor benderfynol ydw i, a pha mor galed y gallwn wthio fy hun.”

Yn ogystal â’r darian, enillodd Ben £100 mewn talebau Stryd Fawr. Penderfynodd Ben, sydd yn 21 ac yn gyn-ddisgybl ysgol Bennett Memorial Diosecan School, Tunbridge Wells, astudio ym Mangor oherwydd safon y cwrs Sŵoleg a’r cyfle i ddod i adnabod rhan newydd o’r wlad. Mae’n bwriadu aros yn y Brifysgol i astudio ar gyfer gradd MBA.

Dyma oedd rhai o’r sylwadau a gafwyd yn yr enwebiadau anhysbys amdano:

“O’r diwrnod cyntaf, fe sicrhaodd fy mod yn gwybod lle yr oeddwn angen bod”

“Bu’n rhoi cefnogaeth anhygoel tra yr oedd aelod agos o ’nheulu yn wael”

“Arweinydd Cyfoed anhygoel sydd yn dal i fy nghynorthwyo”

“Helpodd fi efo problemau ac anogodd fi i ofyn am gymorth, rhywbeth y dylwn fod wedi ei wneud cyn hyn”

“Cynorthwyodd fi i weithio bob dim allan”

Natalie Evans, myfyrwraig nyrsio yn ei blwyddyn olaf ar gampws y Brifysgol yn Wrecsam oedd enillydd cyntaf Gwobr Arweinydd Cyfoed Mwyaf Effeithiol.  Cyflwynwyd y Wobr i nodi ymrwymiad a natur ddibynadwy Natalie, yn enwedig pan y bu hi’n cynorthwyo i drefnu a datblygu’r cynllun yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Mae Natalie, sy’n fyfyrwraig hŷn, yn astudio Nyrsio Oedolion a bydd yn ymuno â staff Adran Damweiniau Ysbyty Glan Clwyd unwaith y bydd hi’n graddio fel Nyrs Cymwysedig yn yr Haf.

Meddai’r fyfyrwraig 38 oed, sydd yn byw ym mhentref Helygain:

“Dewisais fod yn Arweinydd Cyfoed i fod o gymorth i bobl, gan gofio sut deimlad oedd y diwrnod cyntaf i mi. Mae’n ddigon i’ch dychryn pan dach chi’n nabod neb. Mae’n werth y byd cael Arweinwyr Cyfoed yno i gynorthwyo myfyrwyr newydd wrth setlo a bod yn wyneb cyfeillgar.”

Roedd gan Natalie hyn i ddweud am ei phrofiadau fel Arweinydd Cyfoed:

“Rwyf wedi dysgu llawer, a dweud y gwir, ac wedi datblygu llawer drwy’r profiad. Arferwn fod yn swil ac yn ddistaw pan ddechreuais i. Mae’r cyfle i fod yn Arweinydd Cyfoed wedi gwella fy hunanhyder, ac rwyf hyd yn oed wedi cael fy rhoi ar restr Fer Gwobrwyon Nyrsio ar gyfer gwobr Cyfraniad Neilltuol i faterion Myfyrwyr o’i herwydd.”

Wrth esbonio pam penderfynu i astudio fel myfyrwraig hŷn, esboniodd Natalie ei bod wedi ei hannog gan ei chyn-gyflogwr a gan bobl yr oedd yn rhoi gofal iddynt wrth iddi weithio fel gofalwr am chwe blynedd. 

Meddai: “Roedd fy mós a’r rhai yr oeddwn yn rhoi gofal iddynt i gyd yn fy annog ac yn dweud y byddwn yn gwneud nyrs dda, felly roeddwn yn teimlo ei fod yn rhywbeth y dylwn fentro i wneud, ac rwy’n wir ei fwynhau.”

Noddwyd un Wobr newydd eleni gan Ymestyn yn Ehangach. Dyfarnwyd y Wobr i Kevin Larkin, wedi ei farwolaeth, a oedd yn astudio Seicoleg. Dyfarnwyd y Wobr am ei gynhesrwydd a’i awydd i sicrhau fod pawb yn cael eu cynnwys yn y croeso a roddodd i fyfyrwyr newydd. Derbyniodd Dr Tracey Lloyd o’r Ysgol Seicoleg y Wobr ar ran teulu Kevin. Menter yw Ymestyn yn Ehangach sydd yn cynorthwyo ac yn cefnogi mynediad at addysg uwch i rai sydd ei chael yn fwy anodd ar brydiau. Mae’n bartneriaeth rhwng ddarparwyr addysg uwch a phellach yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Meddai Ian Connor o Ymestyn yn Ehangach:

“Roedd yn Wobr yn hollol haeddiannol ac mae’n deyrnged i’r croeso a’r cynhesrwydd yr oedd Kevin yn eu rhoi i bawb.”

 Ychwanegodd: “Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor yn un o’r mwyaf o’i fath o fewn unrhyw Brifysgol yn y DU ac rydym yn gwerthfawrogi gwaith yr Arweinwyr Cyfoed wrth hwyluso myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â gwaith a bywyd prifysgol.”

 Roedd rhai o’r dyfyniadau yn enwebiadau Kevin yn cynnwys:

“Yr Arweinydd Cyfoed mwyaf hawdd i fynd ato a’r mwyaf brwdfrydig y gallech ei gael”

“Cynorthwyodd fi i deimlo’n gartrefol cyn cyrraedd, gan mod i’n medru cael hwyl gydag o”

“Roedd wastad yn ffrind i’r rhai a wnaeth ei gyfarfod”

“Sicrhaodd bod PAWB yn ocê. Tydw i ddim hyd yn oed yn ei Ysgol ond rhoddodd groeso i mi yr un fath.”
DIWEDD

 

http://www.open.ac.uk/wales/en/news/ou-wales-launches-new-%E2%80%98stem-talent%E2%80%99-programme

Science2U

 https://sueskimo.blogspot.co.uk/

Cymorth i oedolion ymgymryd ag addysg uwch

Mae'r tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yn gweithio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru i roi cymorth i oedolion ymgymryd ag addysg uwch.

 
 

 

Glannau Dyfrydwy - Olympiad yn helpu lansiad yn Nhreffynnon

http://www.deeside.com/olympian-helps-launch-life-changing-one-year-airbus-foundation-programme-holywell-high-school-students/

  

Gwobrau Ymestyn yn Ehangach 2017

    Coleg Ceredigion

  What About Me (Sharon and Kate gyda Ryan Stokes HEFCW)

 

Bright Sparks 

Ysgol Sandycroft

Coleg Ceredigion  - GE Aviaition, Nantgarw, Caerdydd

 

 

Paratoi at y Dyfodol - Mis Mawrth 2017

  

 

Edrychwch!! NEWYDD!!!!

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Zqv9FBO6kehqQq83s3ZJtpNwVKdZ7Qo

 

Dogfennau Ategol ystafell ddosbarth

https://drive.google.com/file/d/0B1Px3rmblJkmTHNjUWZaUl9sblE/view?usp=sharing

         

https://drive.google.com/file/d/0B1Px3rmblJkmSV9RQmZoajltMnc/view?usp=sharing

 

 

*Rhaglen Ymestyn yn Ehangach i Ysgolion 2015/16

STEM

Clwb Merched mewn Peirianneg

Cynhelir y project hwn mewn partneriaeth â Choleg Cambria, a'r bwriad yw cynyddu nifer y merched ym mlwyddyn 8 a 9 yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf sy'n ystyried Peirianneg fel gyrfa posibl. Bu 23 o ferched ym mlynyddoedd 8-9 yn cymryd rhan yn lefel gyntaf y cwrs peirianneg. Roedd y mwyafrif ohonynt eisiau dilyn gyrfa ym maes peirianneg, ac roedd y rhai nad oeddent eisiau gyrfa yn y maes yn dal i'w fwynhau ac yn meddwl ei fod yn llawn gwybodaeth.

 

Digwyddiadau Her i'r Teulu - STEM

Cynhelir y digwyddiadau hyn mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg, gyda'r nod o ennyn diddordeb myfyrwyr yn STEM a'u hysbrydoli, ynghyd â'u teuluoedd, gan ddangos y gwahanol lwybrau a chyrsiau sydd ar gael a chodi ymwybyddiaeth er mwyn creu delwedd gadarnhaol o yrfaoedd STEM. Cynlluniwyd Her i'r Teulu STEM i ennyn diddordeb, rhoi gwybodaeth a thynnu sylw teuluoedd at fanteision y cyrsiau a'r gyrfaoedd sydd ar gael yn STEM. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle iddynt weithio mewn timau ar weithgaredd ymarferol STEM llawn hwyl i'r teulu mewn digwyddiad gyda'r nos. Mae'r digwyddiad yn canolbwyntio ar gyngor gyrfaol STEM fel bod myfyrwyr yn cael rhagflas am STEM yn ei gyd-destun ehangach, gan ddangos sut mae hyn yn gweddu i'r byd gwaith 'go iawn' a'r llwybrau sydd ar gael iddynt.

 

Rhaglen Bright Sparks

Mae'r rhaglen Bright Sparks, ar y cyd â Theatr Clwyd, yn defnyddio'r celfyddydau perfformio i godi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion, rhieni, gofalwyr ac athrawon am bwysigrwydd STEM ac  yn tynnu sylw at y sgiliau a'r cyfleoedd am gyflogaeth leol sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. 

 

• Codi ymwybyddiaeth am STEM ymysg disgyblion, athrawon a rhieni

• Codi ymwybyddiaeth am gyfleoedd cyflogaeth yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

• Defnyddio hwyl ryngweithiol i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn STEM, sgiliau a chyflogwyr:  

• Dysgu trwy hunan ddarganfod

• Ysbrydoli drwy empathi

• Gwaith tîm

• Sgiliau cyfathrebu

• Adeiladu hyder

• Archwilio STEM a'i ddefnyddio mewn bywyd bob dydd.

• Annog uchelgais hirdymor i gael gyrfa mewn gweithgaredd cysylltiedig â STEM

 

 

Am Ddim!

Cyrsiau Byr

 

Am Ddim - dechrau fis Hydref 2015 Pobl, gwaith
a chymdeithas

 

LLongafarchiadau!

 

Digwydd yn Gogledd Cymru
https://www.facebook.com/BeConstructiveNW

 

Site footer