Hyfforddiant i rai’n gadael gofal

Strategaeth i blant sy'n derbyn gofal a rhai'n gadael gofal

 

Amcangyfrifir mai tua 4% o'r grwp hynod agored i niwed hwn fydd yn mynd ymlaen i addysg uwch. Mae hyn mewn cyferbyniaeth lwyr i 48% o weddill ein pobl ifanc sy'n mynd ymlaen i AU.  Mae'r plant a'r bobl ifanc hyn yn wynebu rhwystrau na fydd yn rhaid i'r mwyafrif byth eu hwynebu, rhwystrau sy'n cael effaith amlwg ar eu canlyniadau emosiynol, cymdeithasol ac addysgol.  Mae'r rhesymau tu ôl i hyn yn gymhleth, ac felly hefyd yr atebion posib iddynt.  Pwysig yw nodi bod gan ddarparwyr addysgol ôl-16 yn yr Alban gyfrifoldeb Rhiant Corfforaethol, ochr yn ochr ag awdurdodau lleol a sefydliadau eraill.

Hyfforddiant i rai sy'n gadael gofal

O safbwynt addysgol, mae ymchwil wedi dangos bod angen gwella rhai pethau a nod y strategaeth Ymestyn yn Ehangach i blant sy'n derbyn gofal a rhai'n gadael gofal yw rhoi sylw i rai o'r rhwystrau hyn.   Mae dau brif ffocws i waith craidd y strategaeth hon a'r projectau a ariennir:

 

Gwaith craidd gyda phlant sy'n derbyn gofal; codi ymwybyddiaeth

Gan weithio'n agos â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndwr a Phrifysgol  Aberystwyth, mae Ann Bierd yn cyflwyno sesiynau ar godi ymwybyddiaeth i fyfyrwyr TAR ac Astudiaethau Plentyndod.  Nod y sesiynau hyn yw codi ymwybyddiaeth o'r rhwystrau y mae plant mewn gofal yn eu hwynebu ac annog athrawon a gofalwyr y dyfodol i ymateb yn briodol i'r plant hawdd eu niweidio hyn, yn cynnwys dod yn athrawon penodedig mewn ysgolion a chael hyfforddiant mewn anhwylderau ymlyniad.  Mae sesiwn gyffelyb ar gael i staff mewn colegau AB a phrifysgolion ar draws y rhanbarth.

Gwaith craidd gyda phlant sy'n derbyn gofal Darperir sesiynau i sefydliadau er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod angen iddynt barhau i ddatblygu strategaethau allgymorth i blant o oedran ysgol ac ymlaen i sefydliad sy'n darparu cefnogaeth i'r bobl ifanc hynny sy'n llwyddo i gyrraedd addysg uwch.  Mae'n werth nodi bod POB prifysgol yng Nghymru wedi ennill gwobr Ymddiriedolaeth Frank Buttle a roddir i sefydliadau sy'n rhoi cefnogaeth ariannol, ymarferol a gofalgar i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o dderbyn gofal er mwyn eu cynorthwyo i aros ar eu cwrs, ni ddylid colli'r gwobrau gwerthfawr hyn. Mae gan ddarparwyr addysgol ôl-16 yn yr Alban gyfrifoldeb Rhiant Corfforaethol, ochr yn ochr ag awdurdodau lleol a sefydliadau eraill.